Preuzmi > Statut MŠSS-a

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama ( NN br. 74/14.) te članka 14. i članka 55. stavka 3. Zakona o sportu (NN 71/2006,150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, 85/15), Skupština Međimurskog školskog sportskog saveza na sjednici održanoj 03. rujna 2015. godine donosi

S T A T U T

MEĐIMURSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Međimurski školski sportski savez (u daljnjem tekstu: Savez) zajednica je školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Međimurske županije.

Pravni je sljedbenik Saveza školskih sportskih društava fizičke kulture općine Čakovec.

Članak 2.

Naziv Saveza glasi: Međimurski školski sportski savez.

Skraćeni naziv Saveza je: MŠSS. Sjedište Saveza je u Čakovcu.

Članak 3

Savez je neprofitabilna pravna osoba i upisuje se u registar nadležnog tijela državne uprave. Savez djeluje na području Međimurske županije.

Članak 4.

Savez je član Hrvatskog školskog sportskog Saveza.

Članak 5.

Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik.

Članak 6.

Savez ima svoj znak. Znak čine dvije karikature igrača sa loptom, a kraj njih je u dva reda ispisano Međimurski školski sportski savez.

Članak 7.

Savez ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je tekst

“MEĐIMURSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ “, a u sredini se nalazi znak Saveza.

Članak 8.

U Savezu nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 9.

Savez se može udružiti u Zajednicu sportskih udruga i saveza Međimurske županije, radi zajedničkih ciljeva i interesa.

Članak 10.

Rad Saveza je javan. Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Saveza osigurava

se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

II. CILJEVI I ZADAĆE SAVEZA

Članak 11.

Cilj Saveza je da svojim djelovanjem doprinosi:

 • razvoju sporta u okviru školskih sportskih društava, osnovnih i srednjih škola,

 • omasovljenju i unapređenju sporta u školama,

 • razvijanju odgojnih funkcija, razvijanju svestrane ličnosti učenika – sportaša,

 • razvoju i obogaćivanju međuljudskih odnosa i obogaćivanju izvannastavnih i izvanškolskih sportskih djelatnosti,

 • afirmiranju amaterskih načela u sportu,

 • stvaranje školovane baze za pripremu vrhunskih sportaša,

 • objedinjavanje, usmjeravanje, koordiniranje natjecanja školskog sporta osnovnih i srednjih škola,

 • suradnji sa Hrvatskim školskim sportskim savezom oko organizacije poluzavršnih i završnih državnih natjecanja školskih sportskih društava,

 • organiziranje i provođenje tjelesnih aktivnosti i igara radi unapređivanja zdravlja djece i mladeži,

 • vođenju brige o stručnom radu u školskom sportu i slanje svojih članova na stručno usavršavanje i seminare,

 • borbi protiv ovisnosti (droga, alkohol, pušenje)

 • organiziranju i provođenju dijela modela plivanja, ljetovanja i zimovanja učenika

 • usklađivanje aktivnosti školskih sportskih društava

 • područje djelovanja udruge je sport

Članak 12.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez ima zadaću da u svojem djelokrugu osobito:

 • predlaže i utvrđuje opću politiku sporta u školama, kroz objedinjavanje i djelovanje školskih sportskih društava pri školama,

 • organizira natjecanja školskih sportskih društava u sportovima koje utvrdi Hrvatski školski sportski Savez, na razini grada Čakovca i općina. Natjecanja se mogu organizirati i u drugim sportovima,

 • organizira i koordinira obuku neplivača u osnovnim školama i plivačke sportske škole,

 • organizira sportsko rekreativne aktivnosti učenika tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih školskih praznika,

 • organizira prigodna sportska natjecanja i manifestacije vezane za jubileje i praznike Grada, općina, Županije, Republike Hrvatske,

 • kroz među razredna i među školska natjecanja, radi popularizacije i omasovljenja sporta, utvrđuje i prilagođava osnovna načela natjecanja u okviru grada, općine i šire,

 • predlaže i zajedno sa Zajednicom sportskih udruga Županije utvrđuje plan potrebnih stručnih kadrova za rad u školskim sportskim društvima,

 • poduzima mjere za osiguranje zdravstvene zaštite sudionika školskog sporta, a posebno na natjecanjima,

 • u djelatnosti sporta ugrađuje promidžbu i informacije, skuplja dokumentaciju iz područja sporta,

 • izdaje povremena i stalna glasila,

 • utvrđuje i organizira zajedničke manifestacije u području sporta na teritoriji Županije,

 • sudjeluje u pripremi godišnjih i širih programa sporta u školama,

 • nastoji uvođenjem informatičkog sustava kvalitetno ustrojiti programiranje kao i izvještavanje o događajima i problematici sporta u školama.

Članak 13.

Udruga može osobama koje je obučila za poznavanje određenih tjelesnih aktivnosti i igara izdavati potvrde o postignutom stupnju obučenosti.

Članak 14.

Ciljeve i zadatke utvrđene statutom Savez ostvaruje putem svojih tijela, te putem svojih predstavnika u drugim sportskim udrugama i savezima.

III. ČLANICE SAVEZA

Članak 15.

U Savez se udružuju:

 • školska sportska društva osnovnih škola Međimurske županije,

 • školska sportska društva srednjih škola Međimurske županije.

O udruživanju novonastalog školskog sportskog društva u Savez odlučuje Skupština.

Savez vodi popis članova, a koji se može voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (npr. u papirnatom obliku).

Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), nazivu škole, osobi ovlaštenoj za zastupanje ŠSD-a, datumu pristupanja Savezu i datumu prestanka članstva u Savezu

Članak 16.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • prestankom djelovanja i postojanja udružene članice,

 • ako je članici zabranjeno djelovanje u skladu sa zakonom,

 • odlukom članice da istupi iz Saveza,

 • odlukom Skupštine Saveza, ako članica djelovanjem suprotno odredbama statuta i drugih pravila Saveza, šteti interesima Saveza i naruši njegov ugled.

IV. USTROJSTVO

1.Zajedničke odredbe
Članak 17.

Članice Saveza sudjeluju u upravljanju Saveza putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranja u određenim tijelima Saveza i na druge načine utvrđene statutom.

Članak 18.

Članice Saveza biraju predstavnike u tijela Saveza. Svaka članica ima u Skupštini Saveza po jednog predstavnika.

Članak 19.
Tijela Saveza su:
 1. Skupština

 2. Izvršni odbor

 3. Nadzorni odbor

 4. Predsjednik

 5. Dopredsjednik

 6. Tajnik

2.Tijela Saveza
2.1.Skupština Saveza
Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Saveza. Skupštinu čini po jedan predstavnik članica Saveza. U Skupštinu svaka članica određuje svojeg predstavnika. Za osnivačku sjednicu vrijedi isti izbor predstavnika.

Članak 21.

Predstavnik u Skupštini Saveza (član) može biti osoba koja je:

 • državljanin Republike Hrvatske,

 • navršila 18 godina života i poslovno je sposobna

 • koja je ovlaštena za predstavljanje školskog sportskog društva kojeg predstavlja

 • koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, za kazneno djelo protiv braka, obitelji i mladeži, za kaznena djela krađe, teške krađe, razbojništva i razbojničke krađe, za kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, za teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi, tri godine nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne

 • protiv koje nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo iz podstavka 4. ovoga članka

 • član školskog sportskog društva koji predstavlja.

Mandat predstavnika u Skupštini Saveza traje četiri godine i može biti ponovno biran.

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, člana Skupštine Saveza, školsko sportsko društvo će delegirati drugog predstavnika koji na sjednici mora predočiti punomoć za zastupanje školskog sportskog društva. Zamjena predstavnika u Skupštini može se izvršiti samo na sjednici Skupštine.

Članak 22.

Predsjednik Saveza najmanje tri mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak izbora za predstavnike u Skupštini za slijedeće razdoblje.

Skupština u novom sastavu počinje radom ako odluku o izboru predstavnika dostave najmanje dvije trećine članica. Prvu sjednicu Skupštine saziva predsjednik.

Članak 23.

Skupština može biti redovna, izborna, izvanredna ili svečana. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Izvanredna se Skupština sastaje prema potrebi, a može biti i izborna.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja izabranih predstavnika.

Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, dizanjem ruku većinom glasova nazočnih članova na sjednici Skupštine, osim u slučajevima kada se odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Skupština donosi odluku većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine kada donosi i mijenja Statut Saveza, te kada donosi odluku o biranju ili razrješenju predsjednika.

Članak 24.

Skupštinu saziva predsjednik:

 • kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,

 • na temelju zaključaka izvršnog odbora,

 • na prijedlog najmanje 7 članova Skupštine MŠSS-a

 • U slučaju isteka mandata tijelima Saveza Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članova Saveza prije isteka mandata tijelima Saveza

 • na zahtjev Nadzornog odbora.

Poziv na sjednicu Savez prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama Skupština se može sazvati i u kraćim rokovima. Na zahtjev

najmanje jedne šestine članica sazvati će se Izvanredna Skupština. Izvanrednu skupštinu saziva predstavnik tih članica.

Članak 25.

Rad Skupštine je javan. Skupštini mogu prisustvovati i članovi drugih organizacija, udruga i društava, bez prava odlučivanja.

Članak 26.
Skupština Saveza:
 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,

 • utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Saveza,

 • donosi godišnji financijski plan i program,

 • odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Savezu,

 • razmatra aktualna pitanja iz rada Saveza, zauzima stavove, te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,

 • bira, imenuje i razrješava Predsjednika, Izvršni odbor i Nadzorni odbor,

 • razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela

 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 • odlučuje o udruživanju u Saveze, mreže, zajednice

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine, te o statusnim promjenama.

2.2. Izvršni odbor
Članak 27.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza koje upravlja radom i poslovanjem Saveza i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornost u radu.

Članak 28.

Izvršni odbor ima devet (9) članova, uključujući predsjednika koji je po dužnosti i član Izvršnog odbora. Na prijedlog predsjednika biraju se ostali članovi Izvršnog odbora.

Skupština bira pet (5) člana Izvršnog odbora iz redova predstavnika društava osnovnih škola i tri (3) člana Izvršnog odbora iz redova predstavnika društava srednjih škola.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana za nova mandatna razdoblja.

Članak 29.

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik.

U slučaju odsutnosti Predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi Dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.

Članak 30.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u četiri mjeseca. Sjednice Izvršnog odbora može sazvati Predsjednik.

Izvršni odbor mora se sazvati i u slučajevima kada to traži:

 • 1/3 članova Izvršnog odbora

 • 1/6 članova Skupštine

 • Nadzorni odbor.

U slučaju da je predsjednik spriječen ili ne želi sazvati sjednicu Izvršnog odbora s

obzirom na slučajeve iz prethodne stavke sastanak mogu sazvati Dopredsjednik ili Tajnik

Članak 31.

Izvršni odbor može pravovaljano može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova. Odluke donosi javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 32.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština za ostvarivanje prava iz stavka 1 ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini. Izvršni odbor ili član istog opozivaju se postupkom po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti svaka članica Saveza ili najmanje pet predstavnika u Skupštini, odnosno Predsjednik.

Članak 33.
Izvršni odbor:
 • utvrđuje prijedlog statuta i drugih akata što donosi Skupština,

 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,

 • bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju predstavnici Saveza,

 • razmatra rad predstavnika Saveza u drugim organizacijama,

 • predlaže Skupštini izbor Predsjednika,

 • imenuje tajnika na prijedlog predsjednika,

 • organizira rad i djelovanje Saveza između sjednica Skupštine,

 • provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine,

 • donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Saveza,

 • donosi odluku o adresi Saveza,

 • utvrđuje prijedloge kriterija za vrednovanje programa rada Saveza,

 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Saveza,

 • izvršava financijski plan Saveza,

 • donosi poslovne odluke u skladu s poslovnom politikom utvrđenom na Skupštini,

 • upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Saveza,

 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela,

 • imenuje predstavnika u HŠSS i druga tijela kojih je članica,

obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktima Saveza ili koje mu povjeri Skupština Saveza.

2.3. Nadzorni odbor
Članak 34.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Saveza. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština. Nadzorni odbor radi na sjednicama a odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 35.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Saveza,

 • nadzire izvršavanje ugovorenih i drugih obveza,

 • prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Saveza.

2.4. Predsjednik
Članak 36.

Predsjednika bira Skupština na prijedlog najmanje sedam (7) predstavnika u Skupštini Saveza. Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Članak 37.

Predsjednik:

 • rukovodi radom Saveza i predstavlja ga,

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

 • brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,

 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,

 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor.

 • odgovara za zakonitost rada udruge

 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza

 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine Uredu državne uprave.

2.2.Dopredsjednik
Članak 38.

Predsjedniku u njegovom radu pomaže dopredsjednik, koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti. Dopredsjednika bira Izvršni odbor na prijedlog predsjednika.

2.3.Tajnik
Članak 39.

Tajnik je izvršno tijelo Saveza. Tajnika bira Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran.

Tajnik može obavljati poslove volonterski ili profesionalno, a za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Izvršnom odboru.

Odluku o profesionalnom obavljanju poslova tajnika donosi Izvršni odbor ukoliko postoji opravdana potreba.

Članak 40.

Tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran zbog sljedećih razloga:

 • ako nije ostvario ciljeve i zadaće koje je, prema odluci Izvršnog odbora i Predsjednika morao ostvariti u tijeku mandatnog razdoblja

 • ako svojim radom svjesno prekrši Ustav, zakone, Statut i ostale opće akte Saveza, na osnovu čega mogu nastati štetne posljedice po Savez i društvo u cjelini

 • ako neosnovano odbija provoditi odluke Izvršnog odbora i Predsjednika

 • ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obavljanje dužnosti Tajnika

 • na osobni zahtjev

 

Članak 41.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Tajnika, zamjenjuje ga osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 42 a.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • uz suglasnost Predsjednika raspoređuje poslove na pojedine djelatnike Saveza, daje upute djelatnicima za izvršavanje poslova te prati izvršenje poslova

 • koordinira rad u utvrđivanju načela i osnovnih uvjeta sustava školskih sportskih natjecanja

 • brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Saveza.

 • pomaže u radu Predsjedniku Saveza i predsjednicima drugih tijela

 • priprema izvješća o radu i realizaciji programa i planova rada Saveza

 • uz suglasnost Predsjednika priprema materijale i izvješća za sredstva javnog priopćavanja

 • obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika i Izvršnog odbora

Članak 42 b.

Za Tajnika Saveza može biti imenovana osoba:

 • koja je državljanin Republike Hrvatske i poslovno je sposobna

 • koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela osim

 • ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, za kazneno djelo protiv braka, obitelji i mladeži, za kaznena djela krađe, teške krađe, razbojništva i razbojničke krađe, za kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, za teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi, tri godine nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne

 • protiv koje nije pokrenut kazneni postupak iz 2. ovoga članka

3.Radna tijela

Članak 43.

Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela. Izvršni odbor može za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaća, ovlaštenje, način rada i trajanje mandata članova tih tijela. Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.

V: MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 44.

Imovinu Saveza čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava. Za izvršavanje programskih zadaća i aktivnosti u školskom sportu Savez osigurava sredstva iz:

 • državnog proračuna preko nadležnog ministarstva

 • proračuna Međimurske županije

 • Hrvatskog školskog sportskog saveza

 • donacija, darovanja i sponzorstva

 • prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću

 • te drugih izvora sukladno zakonu

Članak 45.

Raspored planiranih sredstava za ostvarivanje programskih aktivnosti Saveza vrši se

godišnjim programom i proračunom Saveza. Nalogodavac za izvršenje programa i proračuna je Predsjednik.

Predsjednik je dužan na svakoj redovnoj sjednici Skupštine podnijeti izvješće o ostvarivanju proračuna. Predsjednik je dužan na svakoj sjednici Izvršnog odbora izvješćivati Izvršni odbor o financijskom poslovanju Saveza.

Članak 46.

Savez može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari, kao i davanja u zakup nekretnina.

VI: INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 47.

Rad Saveza i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se:

 • pravovremenim izvještavanjem članica o radu i značajnim događajima uz rad Saveza

 • pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu članovima tijela Saveza

 • obavještavanjem javnosti o radu, poslovanjem i aktivnostima Saveza putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama

 • na druge odgovarajuće načine koji su Savezu dostupni i korisni za širenje pravovremenih informacija

Savez je obvezan izdati cjelovito izvješće o svim provedenim akcijama, sa svim financijskim pokazateljima za proteklu školsku godinu.

Članak 48.

Savez može izdavati i druga sredstva javnog informiranja i komunikacije (publikacije, knjige, informativne filmove, video vrpce, fotografije, dijapozitive, letke, plakate i druge tiskane sadržaje).

Članak 49.

Savez obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima tijela.

Predsjednik Saveza zadužen je za kontakte i suradnju sa svim medijima.

VII: NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 50.

Savez može ustanoviti dodjelu nagrada i priznanja sportskim udrugama i pojedincima. Vrste nagrada i priznanja te postupak njihova donošenja utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine.

Članak 51.

Savez može pojedinca, kao i udrugu zaduženu za razvitak školskog sporta, predložiti za nagradu ili priznanje na razini Grada, Županije i Republike Hrvatske.

VIII: RJEŠAVANJE SUKOBA I SUKOB INTERESA

Članak 52.
 • Spor/sukob interesa postoji ako se radi o povredi prava i interesa članica Saveza, a koji utječu na rad Saveza u cjelini, odnosno ako se odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članice

 • Stegovni postupak među članicama, koji imaju veze s radom Saveza, vodi Arbitražno vijeće sastavljeno od predstavnika članica

 • Arbitražno vijeće imenuje Izvršni odbor po potrebi

 • Rad Arbitražnog vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Izvršni odbor

 • Arbitražno vijeće u svom radu, rješavajući sporove i sukobe interesa, na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju

 • Stegovni postupak pokreće Izvršni odbor

 • Sukobom interesa smatra se ako članovi Saveza u obavljanju svojih dužnosti dođu u situaciju da su privatni interesi člana u suprotnosti s interesima Saveza ili mogu utjecati na nepristran rad Saveza

 • Članovi stegovno mogu odgovarati za: kršenje zakonskih obveza u svezi djelovanja Saveza, nepoštivanje Statuta Saveza, neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje obveza, nesavjesnog ili nezakonitog raspolaganja imovinom, ili narušavanjem ugleda Saveza

 • Arbitražnog vijeće izriče stegovnu mjeru na koju se članica može žaliti Skupštini u roku od 15 dana

 • Prvostupanjsku odluku donosi Arbitražno vijeće, a drugostupanjsku Skupština na svojoj prvoj sjednici i ta je odluka konačna

 • Stegovna mjera može biti opomena ili isključenje

IX: NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 53.

Inicijativu za donošenje, izmjene i dopune statuta i drugih akata Saveza mogu dati:

 • Skupština Saveza,

 • Izvršni odbor,

 • Predsjednik,

 • Nadzorni odbor,

 • Članice Saveza

Nacrt akta priprema izvršni odbor, dostavlja članicama materijal radi dostave primjedbi i davanja mišljenja o istome.

Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja Izvršni odbor utvrđuje prijedlog akta.

Članak 54.

Statut donosi Skupština Saveza natpolovičnom većinom svih izabranih predstavnika u Skupštini Saveza. Ostali akti i odluke koje donosi Skupština, donose se većinom glasova prisutnih predstavnika.

Članak 55.

Tumačenje statuta i drugih akata, daje tijelo koje ga je donijelo.

Članak 56.

Statut i drugi akti objavljuju se u Službenom glasniku Saveza.

X: PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 57.

Savez prestaje radom u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 58.

Odluku o prestanku donosi Skupština natpolovičnom većinom ukupnog broja Skupštine. U slučaju prestanka rada Saveza imovina prelazi u vlasništvo udruge čiji je cilj razvitak školskog sporta na području Međimurske županije

XI: POSTUPAK LIKVIDACIJE

Članak 59.
 • Likvidatora Saveza bira i opoziva Skupština u skladu s odredbama Statuta i članka 48. Zakona o udrugama

 • Osobu koja se bira za likvidatora, predlaže Predsjednik Saveza uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, obzirom na nadležnost likvidatora

 • Osoba likvidatora se upisuje u Registar udruga, a preuzima svoju dužnost i obveze kada nastupe okolnosti za likvidaciju Saveza

 • Osoba likvidatora imenuje se bez unaprijed utvrđenog mandata, no može se razriješiti sa te dužnosti na prijedlog Predsjednika, Izvršnog odnosno Nadzornog odbora, kao i na vlastiti zahtjev

 • Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje zajednice.

 • Likvidator provodi likvidacijski postupak nad Savezom sukladno zakonu o udrugama i drugim pripadajućim propisima

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se upisom u Registar udruga Republike Hrvatske.

Čakovec, 03.09.2015. godine

Predsjednik MŠSS: Aleksandar Puklavec, prof.